Anunțuri
Locale
CENEI

Opis documente de interes public

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de Legea 544/2001 și Legea 52/2003.

LISTA cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu

1.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cenei si Consiliului Local Cenei;
2.Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul audientelor autoritatilor publice;
3.Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatilor si ale functionarilor responsabili cu informatiile publice;
4.Coordonatele de contact ale primariei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adrese de e-mail si adresa paginii de Internet;
5.Sursele financiare, bugetul, bilantul contabil si taxele si impozitele locale;
6.Programe si strategii proprii;
7.Lista cuprinzand documentele de interes public;
8.Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
9.Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
10.Declaratiile de avere ale functionarilor publici din cadrul primariei si ale alesilor locali;
11.Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Cenei, componenta nominala si apartenenta politica si componenta comisiilor de specialitate;
12.Dispozitiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a sedintelor consiliului local;
13.Proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi, insotite de rapoartele de specialitate si intreaga documentatie aferenta;
14.Hotararile cu caracter normativ ale consiliului local;
15.Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarului si consilierilor locali, precum si ale comisiilor de specialitate;
16.Raportul anual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei;
17.Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului;
18.Procesele verbale ale sedintelor consiliului local;

LISTA cuprinzand documentele emise si/sau gestinate prin aparatul de specialitate al Primarului care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public

1.Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile consiliului local si dispozitiile primarului;
2.Deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii;
3.Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte si certificate de nastere, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei;
4.Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum si documentele care au stat la baza eliberarii acestora;
5.Dosarele de schimbare de nume pe cale administativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civila, inregistrare tardiva a nasterii, moarte prezumata;
6.Prelucrarii de date cu caracter personal, fara consimtamantul persoanei vizate;
7.Procesele-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
8.Certificatele de urbanism;
9.Autorizatiile de construire;
10.Cererile, petitiile precum si reclamatiile si sesizarile adresate Primariei si Consiliul Local, fara acordul semnatarilor;
11.Informatiile cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastarea secretului fiscal;
12.Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
13.Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr.481/2004 precum ssi documentele comitetului local pentru situatii de urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare.
14.Documentele cu caracter militar;
15.Documentele care se intocmesc in baza Legii nr.132/1997 privind rechizitiile debunuri si prestari servicii in interes public;
16.Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Cenei;
17.Contractele civile, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;
18.Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control;
19.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in dosarele care fac obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil;
20.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in arhiva proprie;

21.Informatiile cu privire la datele personale ale salariatiilor din aparatul de specialitate al Primarului, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
22.Dosarele aflate pe rolurile instantelor de judecata si documentele ce le compun in care primarul, consiliul local sau una din institutiile subordonate este parte;
23.Documente continute in dosarul achizitiei publice care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii;
24. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina , informatiile privind procedura disciplinara si cele rezultate din cercetarea administrativa, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare;
25.Documente a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care poate influenta dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
26.Alte documente cu caracter personal sau preluari de date cu caracter personal carecad sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a datelor, respectiv orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.

LISTA cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001

1.Hotarari ale Consiliului si procesele verbale ale acestora;
2.Dispozitiile emise de Primarul comunei Cenei;
3.Componenta nominala a Consiliului local , inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare si functionare al consiliului local;
4.Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali;
5.Informarile intocmite de Primarul comunei Cenei privind starea economico-sociala a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-sociala, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
6.Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
7.Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor;
8.Documentele cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
9.Minutele dezbaterilor publice;
10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
11.Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare;
12.Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
13.Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
14.Evidenta dosarelor de asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale;
15.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social;
16.Lista de achizitii publice si lucrari; Programul / planul anual al achizitiilor si investitiilor publice;
17.Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achizitii publice atribuite;
18.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
19.Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificata si completata, privind Codul Fiscal;
20.Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale;
21.Lista asociatiilor de proprietari/locatari;
22.Lista atestatelor de producator eliberate;
23.Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
24.Relatii cu O.N.G.-uri, programe si colaborari;
25.Informatii despre programele cu finantare externa;
26.Registrele agricole;
27.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;
28.Raportul semestrial privind activitatea desfasurata in conditiile Legii nr. 448/2006, republicata, de catre asistentii personali;
29.Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara;
30.Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere si a beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;
31.Lista beneficiarilor de prestatii sociale.

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
CENEI VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

Ieri, 19 iulie, am sărbătorit:

 • Sfânta Macrina

Astăzi, 20 iulie, sărbătorim:

 • Sfântul Ilie

Mâine, 21 iulie, vom sărbători:

 • Sfântul Proroc Iezechiel
 • Cuvioșii Rafael și Partenie de la Agapia

Poimâine, 22 iulie, vom sărbători:

 • Sfânta Maria Magdalena

CALENDARUL ORTODOX PE STIL VECHI

Ieri, 06 iulie, am sărbătorit:

 • Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare
 • Sfânta Mucenică Lucia

Astăzi, 07 iulie, sărbătorim:

 • Sfântul Cuvios Toma din Maleo
 • Sfânta Mucenică Chiriachi

Mâine, 08 iulie, vom sărbători:

 • Sfântul Mare Mucenic Procopie
 • Sfânta Mucenică Teodosia, maica Sfântului Procopie

Poimâine, 09 iulie, vom sărbători:

 • Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie al Tavromeniei
usersvolume-medium Sari la conținut